Aktuality

Musí zaměstnanec používat přidělený typ OOPP?

12.05.2015

- dotaz

Mám malou firmu, hlučný provoz. Nutím zaměstnance, aby používali chrániče sluchu. Sám mám sluch poškozený z neznalosti z mládí. Zaměstnanci vždy používali mušlové chrániče, až jednou nějaký nováček začal nosit špunty a někteří se k němu přidali. Tím mi samozřejmě znesnadnili kontrolu. Mohu je nějak přinutit, aby používali pouze mušlové chrániče? A ještě další dotaz: jednomu zaměstnanci se za 2 roky zhoršil sluch o 10%. Zjistil jsem, že ho několikrát viděli pracovat bez ochrany. Já je celkem pravidelně, v podstatě soustavně, kontroluji. Ale nemohu být v dílně stále. Mám obavy, aby po mně nevymáhal nějaké odškodné.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatel je rovněž povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (§ 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Pokud se v pracovním prostředí vyskytuje riziko hluku, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání. (§ 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Pokud byly zaměstnancům, na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, přiděleny mušlové chrániče sluchu, je jejich povinností (viz § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce) používat zaměstnavatelem přidělený typ ochrany sluchu.

Nyní k Vašemu dotazu ohledně odškodného za případné zhoršení sluchu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, její rozsah a možné zproštění odpovědnosti řeší zákoník práce v § 365 a v paragrafech následujících. Zaměstnavatel se může zcela zprostit odpovědnosti na poškození zdraví zaměstnance (ve Vašem případě poškození sluchu) jen v tom případě, prokáže-li, že škoda vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody (viz § 367 odst. 1 zákoníku práce). Kdy se zaměstnavatel může zčásti zprostit odpovědnosti, je uvedeno v dalších odstavcích § 367 zákoníku práce. Problematika ohledně nemocí z povolání spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví.

ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Elstnerová Ludmila

Na dotaz odpověděla Ing. Ludmila Elstnerová ze Státního úřadu inspekce práce.

 
zpětVÝBĚR DLE:

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook