Legislativní základ pro OOP

Osobní ochranné prostředky uváděné na trh musí odpovídat požadavkům Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
Toto nařízení svým obsahem odpovídá Evropské směrnici č. 89/686/EHS, pro sjednocení právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků.
Požadavky ve všech zemích EU jsou shodné.


Rozdělení OOP do kategorií

Osobní ochranné prostředky (OOP) představují široký okruh výrobků, které jsou z hlediska rizik, před kterými chrání, velmi různorodé.
Podle závislosti na míře možného nebezpečí spojeného s používáním výrobku jsou OOP rozděleny do tří skupin (kategorií).
Jejich definice jsou v nařízení vlády uvedeny možná poněkud komplikovaně, ale jejich rozlišení je velice důležité.
Nařízení vlády přesněji definuje jen dvě skupiny.
Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel je schopen sám zhodnotit úroveň ochrany proti rizikům, která mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.
Tato skupinu výrobků je označována jako první kategorie.
Patří sem například OOP chránící proti povrchovému mechanickému působení (zahradnické rukavice), proti teplotám do 50 oC, klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní, drobnějším nárazům nebo slunečnímu záření (sluneční brýle).
Do třetí kategorie patří osobní ochranné prostředky, které jsou určeny k ochraně života či k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale  poškodit zdraví a kde návrh vychází z toho, že jejich beprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat.
Do této kategorie patří OOP k ochraně dýchacích orgánů, ochrana proti teplotám nad 100 oC nebo nižší než -50 oC, všechny OOP na ochranu proti pádu, apod.
Zbývající osobní ochranné prostředky, které svým charakterem nevyhovují definici první ani třetí kategorie, se řadí do kategorie druhé.
 
Protože toto rozdělení není zcela jednoznačné, vydala stálá komise, působící v rámci EU pro OOP a směrnici 89/686/EHS, dokument, který zpřesňuje rozdělení OOP do jednotlivých kategorií.
Tento dokument není právně závazný, ale je používán autorizovanými a notifikovanými osobami v České republice i v Evropské unii.
Zařazení OOP do jednotlivých kategorií je především věcí výrobce, resp. dovozce.
V případě pochybností lze samozřejmě konzultovat s příslušnou autorizovanou osobou, výsledek konzultace však není závazný. Rozhodující je posouzení České obchodní inspekce, která provádí dozor nad plněním požadavků zákona č. 22/19997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
V případě rozporů má konečné a rozhodující slovo pouze soud.


Požadavky na OOP

Technické požadavky na výrobky uváděné na český trh jsou v obecné rovině obsaženy v zákoně č. 22/1997 Sb., v platném znění.
Souvisejícím zákonem týkajícím se bezpečnosti výrobků je zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.
Smysl těchto požadavků spočívá v tom, že výrobce nebo dovozce je povinen uvádět na trh pouze bezpečný výrobek.
U vybraných skupin výrobků, stanovených nařízeními vlády, musí výrobce nebo dovozce vydat prohlášení o shodě s požadavky technických předpisů.
Toto prohlášení je výsledkem procesu posuzování shody, jehož různé varianty, v závislosti na míře možného nebezpečí spojeného s používáním výrobku, jsou uvedeny v zákoně a jednotlivých nařízeních vlády.
Podkladem pro vydání prohlášení o shodě je ve většině případů certifikát třetí strany, která je v zákoně označena jako „autorizovaná osoba“.
Jedná se o nezávislou zkušebnu, pověřenou k posuzování shody stanovených výrobků.


Postup posuzování shody

Pro jednotlivé kategorie OOP jsou nařízením vlády předepsány různé postupy posuzování shody (rozumí se shoda se základními požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb.).
U jednoduchých osobních ochranných prostředků I. kategorie postačí posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem.
Výrobce nebo dovozce může požádat o provedení zkoušek a jejich vyhodnocení nezávislou, třetí stranu (např. akreditovaný orgán), není to však jeho povinností.
Na posuzování shody OOP ve II. a III. kategorii se musí podílet nezávislá instituce, v České republice označovaná jako autorizovaná osoba.
Aby tyto instituce mohly pracovat i v rámci EU, musejí být oznámeny - notifikovány - orgánům Evropského společenství a všem členským státům EU.
V nařízení vlády č. 21/2003 Sb. se proto přímo hovoří o notifikovaých osobách.
Všechny české autorizované osoby, působící v oblasti posuzování shody OOP, jsou také notifikovány.
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce si může nechat posoudit shodu  u kterékoliv notifikované osoby v EU.
U OOP druhé kategorie zajistí jejich výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce před uvedením na trh ES přezkoušení typu notifikovanou osobou, která zjišťuje a osvědčuje shodu osobního ochranného prostředku s požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb.
Jestliže vzorek výrobku odpovídá základním požadavkům, vystaví notifikovaná osoba certifikát ES přezkoušení typu a předá ho výrobci nebo dovozci.
ES přezkoušení typu před uvedením na trh je nutné i u OOP třetí kategorie.
Protože se však jedná o výrobky používané při vysokém riziku, musí výrobce nebo dovozce zajistit i jejich průběžnou kontrolu nejméně jednou za rok.
Podle své volby si může zvolit buď ES systém řízení jakosti výrobku (notifikovaná osoba kontroluje výrobek) nebo systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu (notifikovaná osoba kontroluje výrobu).
Odpovědnost za provedení kontrol má výrobce.
Bez protokolů z pravidelných kontrol není možné uvádět OOP III. kategorie na trh. 


Označení CE

Před uvedením výrobku na trh vydává výrobce "ES prohlášení o shodě", které předkládá na vyžádání pouze kontrolním orgánům, především České obchodní inspekci.
Zároveň je povinen umístit na výrobek označení CE, které slouží všem ostatním zákazníkům a uživatelům jako vyjádření shody se základními požadavky nařízení vlády, resp. směrnice.
U OOP III. kategorie musí být značka CE doplněna číslem notifikované osoby, která provádí kontrolu - ES systém řízení jakosti výrobku nebo systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu. 
Uvedené povinnosti se vztahují na výrobky uváděné na trh.
OOP, které jsou již v používání, musejí odpovídat těm požadavkům, které byly platné v době jejich uvádění na trh.


ES prohlášení o shodě

ES prohlášení o shodě musí vypracovat každý výrobce nebo zplnomocněný zástupce osobních ochranných prostředků, nezávisle na jejich kategorii.
Vzor ES prohlášení o shodě je v příloze č.4 NV 21/2003 Sb.
Podkladem pro vydání ES prohlášení o shodě je technická dokumentace, tj. výkresy, výpočty, zkoušky a zjištění, nezbytná pro ověření  a dodržení základních požadavků.
Pro OOP druhé a třetí kategorie musí být součástí technické dokumentace i certifikát ES přezkoušení typu.
U třetí kategorie musí být stanoven i způsob kontroly a musí být k dispozici výsledné zprávy o pravidelných každoročních kontrolách, prováděných notifikovanou osobou.
Platnost ES prohlášení o shodě není omezená.
Pouze dojde-li ke změnám, které mohou ovlivnit vlastnosti osobního ochranného prostředku z hlediska základních požadavků, musí být vydáno prohlášení nové.
Je samozřejmé, že technická dokumentace, na jejímž základě je prohlášení vydáno, musí být kompletní a aktualizovaná.
Pro OOP třetí kategorie to znamená i pravidelné zprávy notifikované osoby o prováděných kontrolách.


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook