Aktuality

Práce ve výškách

1.10.2013

Pád z výšky z důvodu nedostatečného zajištění zaměstnance se ve statistice pracovní úrazovosti objevuje celkem často. V loňském roce na následky pádu utrpělo smrtelný pracovní úraz kolem třiceti lidí.

Za práci ve výškách se považuje práce v jakékoliv výšce, ale při práci ve výšce od 1,5 m musí zaměstnavatel zajistit ochranu zaměstnanců proti pádu z výšky.

Co všechno by měl zaměstnavatel zajistit zaměstnancům pracujícím ve výškách, podrobně určuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen "nařízení vlády").

Ze zákoníku práce § 103 odst. 2 a 3 vyplývá povinnost zajistit každému zaměstnanci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jeho odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. Školení zaměstnanců pracujících ve výškách upravuje příloha ke zmiňovanému nařízení vlády, část XI. Zaměstnavatel si sám stanovuje četnost školení a osobu školitele, kvalifikace školitele pro práce ve výškách není nikde přesně stanovena.

Podle ustanovení § 3 odst. 4 ochranu proti pádu není nutné provádět

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 0,25 m

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi.

Podle § 3 odst. 8 nařízení vlády při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem.

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a, jak už bylo zmíněno, na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, tedy především lešení. OOPP se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného okraje),

b) zaměstnanec je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je úplně zabráněno (například na střeše je připoután napnutým lanem nebo je zajištěn pasem), nebo

c) pád je bezpečně zachycen a důležité je, že musí být vyřešeno vyproštění člověka.

V příloze k nařízení vlády se hovoří také o používání žebříků. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu pomocí OOPP. Při použití polohovacího prostředku může být kotvicí bod i na žebříku, ten však musí být zajištěn proti ztrátě stability a být dostatečně únosný.

Stará směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, byla konečně zrušena a požadavky na zdravotní prohlídky ohledně práce ve výškách jsou nyní nově stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb.. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, je zařazena do Přílohy č. 2 této vyhlášky jako práce s rizikem ohrožení zdraví. Vyhláška určuje rozsah vstupní i periodické prohlídky. Periodicita prohlídek je stanovena jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku.

Zdroj: BOZP, Informace do článku podal Ing. Karel Škréta.

PROSTŘEDKY PRO OCHRANU PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH://www.probez.cz/component.php?cocode=section&seid=88

 
zpětVÝBĚR DLE:

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook