Aktuality

Existuje seznam doporučených OOPP pro jednotlivé profese?

24.02.2015

(konkrétně svařování, stavební práce, obrábění kovu, gastronomie apod.)

Poskytování OOPP se musí především řídit zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. (zejména § 104) a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. Z těchto předpisů vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zjistit rizika, jimž mohou být zaměstnanci vystaveni, pokusit se je odstranit nebo snížit na nejmenší možnou úroveň a poté, je-li to stále potřebné, poskytnout vhodné OOPP.

V nařízení vlády č. 495/2001 Sb. § 3 odst. 4 se uvádí: „Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.“

Pomoci mohou normy obsahující informace o výběru některých OOPP (viz níže), odpovědnost za správnost výběru ale zůstává na zaměstnavateli.

ČSN EN 529 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod;
ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod;
ČSN CR 13464 Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje;
ČSN 83 2719 Ochranné oděvy - Pokyny pro výběr, použití, ošetřování a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím (CEN/TR 15419);
ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu (CEN/TR 15321);
ČSN 83 2510 Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi (CEN ISO/TR 18690) – již neplatná, ale jsou tam užitečné informace.

23.02.2015 | ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Škréta Karel

 
zpětVÝBĚR DLE:

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook