Obecné pojmy

ZÁKLADNÍ  POJMY

ČÁSTICE - pevná nebo kapalná látka v jemně rozptýleném stavu.

NPK - nejvyšší přípustné koncentrace látek v ovzduší pracovišť (nařízení vlády č. 178/2001 Sb.)

PEL - přípustné expoziční limity látek v ovzduší pracovišť (nařízení vlády č.178/2001 Sb.)

TOXICITA - schopnost částice akutním nebo chronickým způsobem ovlivňovat negativně zdraví.

PEVNÝ nebo KAPALNÝ AEROSOL - jsou pevné nebo kapalné částice rozptýlené v plynném prostředí.

VODNÍ AEROSOL - vzniká z roztoku nebo směsi pevných částic ve vodě, přitom škodlivé jsou pouze pevné částice.


Jednorázové pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů(respirátory)

Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtru (P1, P2 nebo P3).

Ochranné dýchací masky

Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: prach, aerosoly, kouř nebo plyn.

Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jednou nebo dvěma patronami) je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtrů (A,B,E,K) a jejich třídu (1,2,3).

Při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa (vlhkost, teplota).

AVE (Průměrná hodnota expozice) - Odpovídá koncentraci naměřené za referenční časový úsek (například za dobu osmi hodin během jednoho dne). Jestliže hodnota AVE převyšuje koncentraci, již může být osoba vystavena bez rizika pro své zdraví, je nutná ochrana. Hodnota AVE je uvedena na kartě toxicity příslušných produktů.

LVE (Limitní hodnota  expozice) - Znamená koncentraci naměřenou za dobu maximálně 15 minut, kterou se nedoporučuje překračovat.

Uhlíkové filtry masek

Filtry plynové a proti výparům

Barevné označení

Druh ochrany

Typ A

hnědá

Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je větší než 65C (rozpouštědla a uhlovodíky).

Typ B

šedá

Poskytuje ochranu proti anorganickým plynům a parám s výjimkou oxidu uhelnatého.

Typ E

žlutá

Poskytuje ochranu proti oxidu siřičitému a některým kyselým parám a plynům.

Typ K

zelená

Poskytuje ochranu proti amoniaku a některým aminoderivátům.

 

Prachové a aerosolové filtry masek

Kategorie

 

Druh ochrany

P1

 

Poskytuje ochranu proti pevným částicím bez zvláštní toxicity (uhličitan vápenatý).

P2

 

Poskytuje ochranu proti pevným částicím nebo škodlivým či dráždivým vodním aerosolům (oxid křemičitý, uhličitan sodný).

P3

 

Poskytuje ochranu proti jedovatým pevným nebo vodním aerosolům (radioaktivní částice berylia).

 

 

 

Respirátory

Třída

FFP1

FFP2

FFP3

Maximální účinnost v %

78%

92%

98%

Vnitřní únik celkem

22%

8%

2%

Filtrovací účinnost filtračního média

80%

94%

99%

Jmenovitý filtrační koeficient

4,5

12,5

50%

Střední hodnota expozice (VME)

 4X

10X

20X

 


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook