Pracovních rukavice - značení dle EN 420

Úroveň výkonnosti je číslo (mezi 0 a 4), které ukazuje, jak pracovní rukavice obstála v konkrétním testu. Výsledky testu mohou být tímto číslem hodnoceny. Úroveň 0 ukazuje, že pracovní rukavice buď nebyla testována, nebo je její výkonnost menší než minimum. Výkonnostní úroveň X znamená, že testovací metoda pro daný vzorek rukavice není vhodná. Vyšší čísla znamenají vyšší úroveň výkonnosti.

Návod k použití (musí být dodáván spolu s pracovními rukavicemi)


 • Jméno a adresa výrobce nebo jeho zástupce
 • Určení rukavice
 • Dostupný rozsah velikostí
 • Označení CE
 • Návod pro péči a uskladnění
 • Návod k použití a omezení při použití
 • Seznam látek použitých v rukavici, o kterých je známo, že vyvolávají alergické reakce
 • Seznam všech látek použitých v pracovní rukavici bude poskytnut na vyžádání
 • Jméno a adresa notifikovaného orgánu, který vydal certifikát výrobku


EN 374 - Pracovní rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům

Penetrace je prostup chemikálie nebo mikroorganismu propustnými materiály, švy, malými otvory nebo jinými kazy v materiálu ochranné pracovní rukavice na nemolekulární úrovni.
Prostupnost - gumové a plastové vrstvy v rukavicích ne vždy fungují jako zábrana kapalin. Někdy mohou fungovat jako houba, nasávat tekutiny a držet je ve styku s pokožkou. Proto je potřeba měřit dobu průsaku nebo dobu, než se rizikové kapaliny dostanou do kontaktu s pokožkou.

Piktogram "chemické odolnosti" pracovní rukavice musí být doprovázen 3-číselným kódem. Tento kód odkazuje na kódová písmena 3 chemikálií, pro které byla získána doba odolnosti průniku alespoň 30 minut (index průniku - min. úroveň výkonnosti 2).

A

Metanol

B

Aceton

C

Acetonitril

D

Dichlorometan

E

Sirouhlík

F

Toluen

G

Dietylamin

H

Tetrahydrofuran

I

Etylacetát

J

n-heptan

K

hydrxid sodný, 40 %

L

kyselina sírová, 96%


Piktogram pracovní rukavice pro "nízkou chemickou odolnost" nebo "nepromokavost" musí být použit pro ty pracovní rukavice, které nedosáhnou doby odolnosti průniku alespoň 30 minut proti nejméně třem chemikáliím z definovaného seznamu, ale které splní test penetrace.Piktogram "mikroorganismu" se použije na pracovní rukavice, které splní alespoň test úrovně 2 pro penetraci.


EN 388 - Pracovní rukavice chránící proti mechanickým rizikům

Ochrana proti mechanickým rizikům je vyjádřena piktogramem, následovaným čtyřmi čísly (výkonnostní úrovně), přičemž každé z nich představuje výkonnost vůči konkrétnímu riziku.
Piktogram "mechanické odolnosti" je doprovázen 4-číselným kódem:

 • a. Odolnost proti oděru - úroveň 1-4
 • b. Odolnost vůči proříznutí - úroveň 1-5
 • c. Odolnost proti protržení - úroveň 1-4
 • d. Odolnost vůči propíchnutí - úroveň 1-4

Čím vyšší číslo, tím lepší výsledek v testu.


EN 407 - Pracovní rukavice proti ohni a tepelným rizikům
Piktogram "odolnosti vůči teplu a plameni" pracovní rukavice je doprovázen 6-číselným kódem:

 • a. odolnost proti vznícení (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • b. odolnost proti kontaktnímu teplu (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • c. odolnost proti konvekčnímu teplu (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • d. odolnost proti sálavému teplu (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • e. odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • f. odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu (úroveň výkonnosti 0 - 4)


EN 511 - Pracovní rukavice chránící proti chladu


 • a. odolnost proti konvekčnímu chladu (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • b. odolnost proti kontaktnímu chladu (úroveň výkonnosti 0 - 4)
 • c. propustnost vody (0 nebo 1)
EN 421 - Pracovní rukavice chránící proti radioaktivnímu kontaminaci a ionizačnímu záření

Pro ochranu proti radioaktivní kontaminaci musí být pracovní rukavice odolná proti tekutinám a musí uspět v testu penetrace EN 374.Na ochranu proti ionizační radiaci musí rukavice obsahovat určité množství olova, uváděné jako ekvivalent olova. Tento ekvivalent olova musí být označen na každé pracovní rukavici.
Značení ochranných oděvů a pracovních rukavic dle EN 340

Ochranný oděv proti riziku zachycení pohyblivými díly dle EN 510


Ochranný oděv proti chemikáliím dle EN 13034, EN 465, Ochranné pracovní rukavice proti chemikáliím dle EN 374


Ochranný oděv proti nepříznivému počasí dle EN 343


Ochranný oděv proti chladu dle ČSN 342


Ochranný oděv proti riziku pořezání řetězovou pilou dle EN 381


Výstražný oděv, ČSN 471


Ochranný oděv proti teplu dle EN 531, EN 533, EN 470-1
1 omez.zápalnost, 2 přenos tepla, 3 sálavé teplo, 4 proti tekutému Al, 5 proti tekutému železu, Ochranné pracovní rukavice proti teplu a ohni dle EN 307


Ochranný oděv pro hasiče


Ochranný oděv proti statické elektřině dle EN 1149-1, EN 1149-5, Ochranné pracovní rukavice proti statické elektřině dle EN 388.


Ochranné pracovní rukavice proti mechanickým rizikům dle EN 388


Ochranné pracovní rukavice proti bakteriologické kontaminaci dle EN


Ochranné pracovní rukavice proti ionizujícímu záření dle EN 421


Ochranné pracovní rukavice proti pořezání dle EN 388


Ochranné pracovní rukavice izolační pro práci pod elektrickým napětím dle EN 60903


Antistatický výrobek


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook