Legislativní základ pro OOP

OOP je zkratka pro osobní ochranné prostředky. Jejich podmnožinou jsou OOPP, tedy osobní ochranné pracovní prostředky. Z principu mezi OOPP nepatří prostředky pro sport a volný čas. Obě tyto skupiny spojuje jejich ochranná funkce, ovšem OOPP jsou ochranné prostředky, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, viz zákoník práce a nařízení vlády č.495/2001 Sb., případně je používají OSVČ a další osoby, jak vyplývá ze zákona č.309/2006 Sb.. 
O OOP se hovořilo již v nařízení vlády č.21/2003 Sb., které je aktuálně zrušeno nařízením vlády č.63/2018 ke dni 21.4.2018. V České republice, stejně jako v ostatních státech EU, se od tohoto data používá nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425, kde se opět používá termín OOP. Tento předpis je přímo uplatnitelný a do našich předpisů jej není třeba nijak speciálně implantovat. Jeho hladkému včlennění do našeho právního systému ještě pomáhá zákon č.90/2016 Sb.

V období od 21.4.2018 do 21.4.2019 lze ještě uvádět na trh výrobky posuzované podle staré směrnice. Certifikáty vydané podle staré směrnice lze používat po celou dobu jejich platnosti, nejdéle však do 21.4.2023


Rozdělení OOP do kategorií

OOPP se klasifikují podle kategorií rizik, před kterými mají uživatele chránit.

Kategorie I zahrnuje výlučně minimální rizika, která jsou v příloze Nařízení EP a Rady EU 2016/425 z roku 2016, uvedena. Kategorie III opět zahrnuje výlučně rizika uvedená v příloze, která mohou způsobit velmi závažné důsledky. jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví. Pro kategorii II nejsou konkrétní rizika stanovena a spadají do ní všechna ta, která nejsou uvedena v kategoriích I a III. Na základě zařazení OOPP do jednotlivých kategorií rizik musí být zvoleny příslušné postupy posuzování shody, které výrobce(dovozce) uplatní před uvedením na trh.

KATEGORIE I:musí splňovat interní řízení výroby(modul A) podle přílohy IV výše uvedeného Nařízení. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovali shodu vyráběných OOPP s technickou dokumentací a s příslušnými požadavky tohoto Nařízení, účast třetí strany není v tomto případě potřebná, výrobce zpracuje EU prohlášení o shodě, umístí na výrobek CE a může jej uvádět na trh.

KATEGORIE II: musí splňovat EU přezkoušení typu(modul B) dle přílohy V výše uvedeného Nařízení. EU přezkoušení typu provádí oznámený subjekt(dříve "autorizovaná osoba") posouzením vhodnosti technického návrhu OOP na základě přezkoumání technické dokumentace a přezkoušením vzorku úplného OOP, který je reprezentativní pro plánovanou výrobu(výrobní typ). Pokud výrobek splňuje základní požadavky, vystaví oznámený subjekt certifikát EU přezkoušení typu s platností 5 let, výrobce zpracuje EU prohlášení o shodě, umístí na výrobek CE a může jej uvádět na trh.

KATEGORIE III: kromě EU přezkoušení typu(modul B) podle přílohy V Nařízení výše uvedeného, musí být ještě uplatněn jeden z těchto postupů:

1) shoda s typem založená na interním řízení výroby-spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech(modul C2), podle přílohy VII. Výrobce přijímá veškerá nezbytná opatření, aby výroba a kontrola zajišťovaly stejnorodost vyráběných OOP. Oznámený subjekt provádí kontroly na odebraných výrobcích v náhodných intervalech, které nepřekročí 12 měsíců, výrobci poté předá protokol o zkoušce

2) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu(modul D) podle přílohy VIII. Výrobce používá schválený systém kvality pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušky daných OOP. Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu. který si zvolil, žádost o posouzení svého systému kvality. Oznámený subjekt provádí dohled nad výrobou OOP, jehož účelem je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému kvality. Oznámený subjekt provádí pravidelné audity alespoň jedenkrát ročně.

Výrobce OOP zařazených do kategorie III tedy musí být schopen předložit orgánům dozoru nad trhem nejen certifikát EU přezkoušení typu a EU prohlášení o shodě, ale také dokumenty o každoročním plnění požadavků modulu C2 nebo D.

 

 


VÝBĚR DLE:

Aktuality

archiv novinek

Aktuality na váš email

Odhlásit odběr
Facebook