Účet
Načítám Oblíbené
Načítám Košík
Menu

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je společnost PROBEZ OOPP, s.r.o., E. Beneše 21, Plzeň 301 00, IČ: 26358441 a kupujícího (odběratele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu potvrzujícím e-mailem, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu případné připomínky k potvrzení objednávky neprodleně, nejpozději však do 24hodin. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Ochrana osobních dat

Při nákupu nebo při registraci požadujeme uvést následující údaje:

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
Nákupem v internetovém obchodě www.probez.cz  dáváte souhlas s tím, že společnost PROBEZ OOPP, s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory a dopravcům. Jinak ze strany společnosti PROBEZ OOPP, s.r.o., nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat společnost PROBEZ OOPP, s.r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese probez@probez.cz . O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.
Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zasílání obchodních sdělení formou emailu

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.

Balení a přeprava

Zboží je baleno způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému či zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením či zničením. Pokud kupující neodebere zboží v kvantitě odpovídající celé jedné množstevní jednotce (jeden karton, jedna krabice apod.), bere na vědomí, že jednotlivé kusy jsou baleny vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejich poškození. Je-li smluvně dojednána dodací podmínka na místo dodání, prodávající dopraví zboží na místo označené kupujícím v objednávce. Kupující je v takovém případě povinen zajistit vhodný příjezd do skladu a dále zajistit vykládku bez zbytečného prodlení. Kupující nese všechny dopravní náklady, případně i dodatečné náklady, které vzniknou z nedodržení těchto povinností. Při dodávce zboží prostřednictvím smluvní přepravní služby bude kupujícímu přeúčtováno přepravné dle ceníku přepravce, v současné době  90,- Kč + DPH 21 % za každý jeden balík do hmotnosti 30kg.

Platební podmínky

Kupující hradí platby v hotovosti, dobírkou (prodávající přeúčtuje doběrečné ve výši 27,- Kč + DPH 21 %), platbou předem na základě zálohové faktury (ve výši celkové ceny objednávky), nebo převodem na základě faktury vystavené po dodání zboží. Po úhradě zboží v hotovosti, případně po uhrazení zálohové faktury, tj. dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího, počíná běžet lhůta pro dodání zboží. Platební podmínky jednotlivých faktur jsou individuální a jejich nastavení záleží na dohodě prodávajícího a kupujícího. Dohodnuté platební podmínky jsou součástí vydané faktury a prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit podle skutečností a platební kázně v průběhu roku kdykoli.

Dodací podmínky

Kupující je povinen odebrat všechny položky objednávky, které si objednal. Nepřevezme-li kupující zboží nejpozději do tří pracovních dnů od ohlášeného data připravenosti, prodávající je oprávněn účtovat skladné ve výši 0,5 % z celkové hodnoty zboží za každý den prodlení kupujícího. Kupující je povinen provést přejímku zboží, a to jak kvantitativní, tak i kvalitativní. Případné rozdíly proti údajům v dodacím listě je kupující povinen neprodleně vyznačit v dodacím listě a upozornit na tyto rozdíly prodávajícího. Opomenutím tohoto úkonu se kupující vystavuje riziku případného neuznání reklamace zjevných závad. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy potvrdí převzetí zboží od prodávajícího, nebo v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.

Záruka a reklamace

Prodávající odpovídá za zjevné vady výrobků, zjištěné bezprostředně po dodání. Za skryté vady odpovídá během smluvené záruční doby. Prodávající poskytne záruku za to, že zboží bude způsobilé k obvyklému užívání, že bude mít obvyklé vlastnosti, za použití bezvadných materiálů, za bezvadné provedení a za dodržení technických norem, pokud jde o rozměry a další deklarované vlastnosti. Prodávající neposuzuje a neodpovídá za vhodnost použití výrobků pro účel kupujícího, je výhradně na vlastním posouzení kupujícího, k jakému účelu zboží použije. Reklamační řízení a průběh jeho řešení není důvodem neuhrazení faktury za dodávku zboží. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Kupující má při uplatnění záruky, jde-li o:

Prodávající neodpovídá za:

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující je povinen ve smyslu příslušných ustanovení zákona reklamovat vady zakoupeného zboží písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající má právo provést prohlídku reklamovaného zboží a pořídit dokumentaci. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném zde, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020

 

Obchodní podmínky ke stažení v PDF

Kliknutím stáhnete - obchodni-podminky-probez.pdf

Nastavení cookies

🍪 Datové soubory cookies vám usnadňují používání našeho webu. Díky nim se nemusíte pokaždé přihlašovat a neobtěžuje vás nevhodná reklama. Více informací o používání cookies najdete na stránce zde.