Účet
Načítám Oblíbené
Načítám Košík
Menu

Poradna


Děkujeme Vám!

Správné poskytování OOPP

Desatero správného poskytování OOPP

Podle čeho vybírat OOPP?

Průvodce výběrem pracovních oděvů

Doporučené OOPP pro profese

Jaké oblečení pro jaký typ práce?

Velikostní tabulky oděvů a bot

Přehledné tabulky velikostí zboží

Desatero správného poskytování OOPP

Při výběru OOPP záleží na konkrétních podmínkách na daném pracovišti i dalších aspektech. Pro další informace klikněte na tlačítko více.

1. Při výběru OOPP záleží na konkrétních podmínkách na daném pracovišti. Vodítkem při přidělování OOPP mohou být přílohy k NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zásadní informací pro uživatele je návod na používání.

2. O bezpečnosti výrobku svědčí označení CE na výrobku a také EU prohlášení o shodě, které vydává výrobce. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, bylo zrušeno, nyní se dodávání OOP na trh řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (přechodné období, kdy lze ještě uvádět na trh výrobky posuzované podle staré směrnice, je do 21. 4. 2019, certifikáty vydané podle staré směrnice lze používat po celou dobu jejich platnosti, nejdéle však do 21. 4. 2023).

3. Životnost OOPP stanoví zaměstnavatel, pokud není stanoveno od výrobce. Pokud dojde k poškození či opotřebení OOPP, zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nový OOPP.

4. Zaměstnavatel nemůže poskytování OOPP nahrazovat finančním plněním. V případně, že zaměstnanec vyžaduje nadstandardní (dražší) OOPP a chce si ho doplatit z vlastních peněz, možné je se takto dohodnout, ale samozřejmě výrobek musí mít minimálně stejné ochranné vlastnosti, které zaměstnavatel vyžaduje.

5. Pokud má zaměstnanec pochybnost, že OOPP poskytované zaměstnavatelem nejsou kvalitní, nesplňují ochrannou funkci, může se obrátit na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik, odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro BOZP. Zaměstnavatel má v tomto případě možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může nechat výrobek přezkoušet. Oznámené subjekty (dříve autorizované osoby), působící v oblasti osobních ochranných prostředků, v rámci koordinace vytvořily a udržují společnou databázi certifikátů v ČR, vydaných v rámci posuzování shody podle aktuálně platných předpisů, která může posloužit jako informace. Databázi spravuje VÚBP-OS 1024. V ČR lze samozřejmě používat celou řadu jiných OOPP přezkoušených v jiných členských zemích EU.

6. Nelze říci, že zaměstnanec nebude OOPP ze zdravotních důvodů používat. Je ale třeba, aby byl chráněn před riziky a zároveň mu OOPP nepůsobily zdravotní potíže. Měl by tedy společně se zaměstnavatelem (odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, lékařem pracovnělékařské péče) najít nejvhodnější řešení, případně je možné přeložit zaměstnance na jinou práci.

7. Pokud zaměstnanec OOPP nepoužívá, nelze za to udělovat pokuty. Pouze snížit částku osobního ohodnocení či odměny. Nebo také upozornit na možnost výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce.

8. Údržba OOPP musí být v souladu s návodem na používání. Udržovat OOPP v použivatelném stavu je povinností zaměstnavatele, pokud se ale dohodne se zaměstnancem, že si zaměstnanec bude OOPP udržovat v čistotě sám, zaměstnavatel mu může poskytnout finanční náhradu nebo například prací prášek.

9. OOPP na ochranu nohou se dělí na obuv pracovní (podle ČSN EN ISO 20347), obuv ochrannou (podle ČSN EN ISO 20346) a obuv bezpečnostní (podle ČSN EN ISO 20345), všechny jsou v normách označeny jako obuv s ochrannými vlastnostmi, která chrání uživatele před zraněními, která by mohla nastat při nehodách. Tyto tři skupiny obuvi se liší úrovní ochrany, například bezpečnostní a ochranná obuv musí mít tužinku, pracovní ji mít nemusí.

10. Není možné, aby zaměstnanec OOPP dostával až po zkušební době. Zaměstnanec musí dostat OOPP při nástupu do práce. Při rozvázání pracovního poměru nebo skončení dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr má zaměstnanec povinnost použité OOPP vrátit. Zaměstnavatel po něm může požadovat finanční náhradu pouze v případě, že mu je nevrátí, nebo i v případě, že budou nadměrně poškozené (neodpovídající době používání). Mohou se také dohodnout, že si je zaměstnanec odkoupí za zbytkovou cenu.

(autor: Hrubá Kateřina, Škréta Karel VÚBP, zdroj: BOZP info, 2018)

Jak vybrat pracovní oděv?

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Pro další informace klikněte na tlačítko více.

Základní pravidla stanovuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. V příloze č. 1 tohoto nařízení vlády je tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr ochranných prostředků. Tuto tabulku je nutné zpracovat pro každou pracovní pozici v organizaci.

Všechny osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v Evropské unii podléhají společnému právnímu předpisu, kterým je směrnice 89/686/EHS a evropské nařízení 2016/425. K těmto právním předpisům jsou navázány harmonizované technické normy, které jsou rovněž společné pro všechny členské státy EU.

Každý výrobce, který umisťuje OOPP na evropský trh, musí splnit uvedené požadavky. To, že jsou tyto požadavky splněny, signalizuje označení CE na výrobku a také ES/EU prohlášení o shodě, které výrobce vydává. Zásadní informací pro uživatele je však návod na používání. V tomto dokumentu je výrobce povinen uvést ochranné vlastnosti, které jeho výrobek poskytuje a podmínky, za jakých lze tyto ochranné vlastnosti očekávat.

Zaměstnavatel (případně OSVČ) musí identifikovat, s jakými riziky se při své činnosti setkává. Dále je potřeba uvážit, zda lze tato rizika odstranit, nebo minimalizovat. Před riziky, která nelze eliminovat, se musí pracovník chránit příslušnými OOPP a používat je vždy, kdy je rizikům vystaven.

Nemusí tedy hledat předpis nebo normu. Jestliže např. zjistí, že na pracovišti ohrožují ostré předměty na zemi, musí pořídit obuv, u níž výrobce deklaruje odolnost proti propíchnutí. Jestliže je ohrožen vlhkým prostředím, musí si vybrat obuv, která je v návodu označena jako odolná vůči vodě, apod. Existuje také obuv, u které výrobce deklaruje sdružené ochranné vlastnosti, které mohou vyhovovat.

Obdobné je to i u ostatních druhů OOPP. Neexistuje žádný obecný předpis, který by říkal, jaké OOPP máte používat v určité profesi. Vždy záleží na konkrétních podmínkách na daném pracovišti. Tyto podmínky vyhodnocuje zaměstnavatel, případně OSVČ sám sobě. Pokud se dostane do cizího prostředí, měl by informace o rizicích poskytnout pracovník, který rizika tohoto pracoviště zná. Měli bychom se o takové informace zajímat, protože jenom tak mohou vybrané OOPP dostatečně chránit naše zdraví a zajišťovat bezpečný výkon práce.

(autor Karel Škréta-VÚBP, zdroj BOZP info, 2018, upraveno)

Seznam doporučených OOPP pro profese

Existuje seznam doporučených ochranných pracovních oděvů a jiných OOPP pro různé profese, např. svařování, stavební práce, obrábění kovu, gastronomie? Pro další informace klikněte na tlačítko více.

Poskytování OOPP se musí především řídit zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. (zejména § 104) a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. Z těchto předpisů vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zjistit rizika, jimž mohou být zaměstnanci vystaveni, pokusit se je odstranit nebo snížit na nejmenší možnou úroveň a poté, je-li to stále potřebné, poskytnout vhodné OOPP.

V nařízení vlády č. 495/2001 Sb. § 3 odst. 4 se uvádí: „Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.“

Pomoci ale mohou normy obsahující informace o výběru některých OOPP:

  • ČSN EN 529 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod;
  • ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod;
  • ČSN CR 13464 Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje;
  • ČSN 83 2719 Ochranné oděvy - Pokyny pro výběr, použití, ošetřování a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím (CEN/TR 15419);
  • ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu (CEN/TR 15321);
  • ČSN 83 2510 Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi (CEN ISO/TR 18690) – již neplatná, ale jsou tam užitečné informace

Odpovědnost za správnost výběru ale stejně vždy zůstává na zaměstnavateli.

Velikostní tabulky oděvů a bot

Jak ideálně vybrat obděvy, rukavice. Podívejte se na tabulky velikostí.

Tabulka velikostí rukavic

Velikost rukavic Velikost ruky Obvod dlaně Délka dlaně Délka rukavice
6" 6 152 mm 160 mm 220
7" 7 178 mm 171 mm 230
8" 8 203 mm 182 mm 240
9" 9 229 mm 192 mm 250
10" 10 254 mm 204 mm 260
11" 11 279 mm 215 mm 270

Tabulka oblečení - ženy

Základní výška - 175 cm, zkrácená výška - 170 cm, proudloužená výška - 182cm

Velikost 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Obvod pasu 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102
Obvod boků 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Tabulka oblečení - muži

Základní výška - 182 cm, zkrácená výška - 172 cm, proudloužená výška - 192cm

Velikost 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Obvod boků 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

Tabulka obuvi - ženy

Mondopoint 220 230 240 250 255 260 270
Metrická 23 24 25 26 261/2 27 28
Anglická 3 4 5 6 61/2 7 8
Francouzská 35 37 38 39 40 41 42

Tabulka obuvi - muži

Mondopoint 240 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310 320
Metrická 25 26 261/2 27 28 29 291/2 30 301/2 31 32 33
Anglická 5 6 61/2 7 8 9 91/2 10 11 12 13 14
Francouzská 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Nastavení cookies

🍪 Datové soubory cookies vám usnadňují používání našeho webu. Díky nim se nemusíte pokaždé přihlašovat a neobtěžuje vás nevhodná reklama. Více informací o používání cookies najdete na stránce zde.